Strona Liceum w Błażowej


Z HISTORII SZKOŁY

25 - LECIE LO W BŁAŻOWEJ

             Liceum Ogólnokształcące w Błażowej utworzone zostało decyzją Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rzeszowie 2 września 1969 r., dzięki staraniom miejscowych władz 

i mieszkańców miasteczka, którzy wnieśli ogromny wkład w budowę nowego obiektu szkolnego. W 1968r. zostały oddane do użytku trzy pawilony szkolne, w jednym z nich od 1969r. rozpoczęło działalność liceum. Dyrektorem nowo powstałej szkoły średniej został Tadeusz Woźniak, dotychczasowy Kierownik Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej. Szkoła dysponowała 12 pomieszczeniami, w tym 8 sal zostało przeznaczonych na sale lekcyjne. Przed inauguracją roku szkolnego kompletnie wyposażone były pracownie: chemiczna, fizyczna i zajęć technicznych.

            Do dwóch oddziałów klas pierwszych przyjętych zostało 82 uczniów. Grono Pedagogiczne w pierwszym roku szkolnym tworzyli nauczyciele: Tadeusz Woźniak, Maria Sieńko, Krystyna Krużel, Stefania Dyło, Karol Kajzer, Krystyna Drzymała, Władysław Kozubek, Adam Lorenowicz.

            Przed rozpoczęciem roku szkolnego 1970/71, po remoncie dla potrzeb internatu został oddany stary budynek szkoły podstawowej, do którego przeniosła się młodzież mieszkająca dotychczas w Domu Nauczyciela nr 1 oraz w salach lekcyjnych obiektu szkolnego.

            W szkole funkcjonowały już dwa oddziały klasy pierwszej i dwa oddziały klasy drugiej, a grono pedagogiczne poszerzyło swój skład o następujące osoby: Tadeusza Biela, Tadeusza Guzka, Stanislawę Marek, Danutę Głodowską, Zbigniewa Pietrzyckiego. Kadrę nauczycielską stanowili ludzie młodzi, absolwenci wyższych uczelni, którzy swoje obowiązki wykonywali z pełnym zrozumieniem i poczuciem odpowiedzialności. Dzięki staraniom dyrektora liceum T. Woźniaka otwarty został gabinet dentystyczny w budynku internatu dla młodzieży liceum.

We wrześniu 1971 r. kierownictwo internatu objęła Janina Sowa, nauczycielka chemii, która wraz z Danutą Klimasz - nauczycielką języka rosyjskiego i Krystyną Szlachtą - polonistką powiększyła skład grona pedagogicznego szkoły.

            Rok szkolny 1972/73 zasługuje na uwagę, ponieważ wtedy, po raz pierwszy w historii szkoły młodzież klas czwartych przystąpiła do matury. Egzamin dojrzałości zdawało 55 uczniów. Uczennice Kiełbasa Zofia i Bieniek Janina zostały skierowane przez szkołę na studia wyższe bez egzaminów.

            Inauguracja roku szkolnego 1973/74 została uświetniona uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W tym roku wprowadzone zostały również apele szkolne, na których podsumowywano wydarzenia z poprzedniego tygodnia i ogłaszano hasła wychowawcze na bieżący tydzień. Zmienił się także skład kadry nauczycielskiej. Do Rzeszowa odeszli: Z. Pietrzycki i K. Szlachta. Miejsce K. Szlachty zajęła I. Stryjkowska; kierownictwo internatu objęła S. Dyło, po odejściu J. Sowy - Majewskiej.

            W połowie lat siedemdziesiątych w ramach rozszerzenia kontaktów szkół średnich z uczelniami, Liceum Ogólnokształcące w Błażowej nawiązało współpracę z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie.

            W inauguracyjnym tę współpracę spotkaniu, odbytym 24 listopada 1975r., udział wziął doc. dr Stefan Reczek - pracownik naukowy WSP. Niecodziennym wydarzeniem było również spotkanie młodzieży z redaktorem Redakcji Sportowej TVP - Tomaszem Hopferem.

            W latach siedemdziesiątych do istniejącego już budynku szkol-nego dobudowano II piętro.

            Zmiany personalno - organizacyjne w tym okresie to: podjęcie pracy w 1974 roku przez Emilię Lis - nauczycielkę matematyki, w 1976r. odejście ze szkoły Tadeusza Guzka i Marii Szarek, zatrudnienie Krystyny Kaźmierczak - nauczycielki wychowania fizycznego.

            Decyzją władz oświatowych LO w Błażowej weszło w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej, dyrektor szkoły T. Woźniak został zastępcą Miejsko - Gminnego Dyrektora Szkół d/s wychowawczych. Kierownictwo internatu objęła Małgorzata Łoza, nauczycielka Zbiorczej Szkoły Gminnej.

Od września 1977r. w budynku LO otwarto 2 oddziały Zawo-dowego Liceum Rolniczego, a 2 lata później Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa i Średnie Zawodowe Studium Zaoczne dla Pracujących.

W tym okresie nastąpiły zmiany w kadrze kierowniczej
i nauczycielskiej: T. Woźniak objął stanowisko Miejsko – Gminnego Dyrektora Szkół, zastępcą do spraw LO został Karol Kajzer, Marian Szpiech – już absolwent naszej szkoły i absolwent UJ rozpoczął pracę w szkole jako nauczyciel historii, a Zofia Wielgos podjęła pracę jako nauczycielka biologii.

            Nowy rok szkolny 1980/81 przyniósł zmiany w kadrze kierowniczej. Dotychczasowy dyrektor do spraw LO Karol Kajzer przeniósł się do pracy do Rzeszowa, a na stanowisko MG Dyr. Szkół do spraw LO została powołana Irena Stryjkowska, która pełniła funkcję dyrektora do sierpnia 1983r. W 1981r. podjęła pracę Barbara Mucha – nauczycielka historii, a w 1982r. kierownikiem internatu został absol-went LO i UMCS Jan Kozubek. Odeszła ze szkoły z powodu zmiany miejsca zamieszkania Krystyna Kaźmierczak.

            Z dniem 1 października 1983r. stanowisko dyrektora LO objął ponownie T. Woźniak i pozostał na nim do 31sierpnia 1986r. Lata te znamionuje stabilność kadry pedagogicznej i starania dyrektora o dobry stan pomieszczeń szkoły i internatu, o doposażenie pracowni. Dyrektor T. Woźniak był bibliofilem i wzbogacił szkolną bibliotekę o literaturę popularno – naukową z różnych dziedzin. Dostrzegał ważną rolę szkoły w szkolnym środowisku. Dlatego nauczyciele prowadzili w tym okresie dużo zajęć pozalekcyjnych, przygotowując wiele imprez środowisko-wych.

            Z końcem roku szkolnego 1984/85 odchodzi po 15 latach pracy w szkole T. Biel, a na jego miejsce zostaje zatrudniony absolwent LO i Akademii Rolniczej – Zbigniew Przybyło, pracę podejmuje nowa nauczycielka wychowania fizycznego Alicja Pępek.

            Należy wspomnieć również tych nauczycieli, którzy na niedługi czas związali się z pracą w szkolę: Zofię Pomianek, Kazimierza Leniarta, Antoninę Rewer, Józefa Stryjkowskiego, Kazimierę Woźniak, Barbarę Ślęczkę, Dorotę Kseniak, Marię Paściak i Ewę Kozubek.

            Od września 1986r. objęła funkcję dyrektora LO pełni Stefania Dyło – polonistka, związana ze szkołą od jej powstania. Z końcem tego roku szkolnego odeszły z powodu zmiany miejsca zamieszkania, po kilkunastoletniej pracy nauczycielki – Irena Stryjkowska i Stanisława Jabłońska. Na ich miejsce zatrudniono Lucynę Kotulę – polonistkę, absolwentkę LO i WSP w Rzeszowie oraz Grażynę Szczęch – nauczycielkę matematyki.     

 Dalsze zmiany w składzie grona pedagogicznego przypadają na lata 90-te. W roku szkolnym 1990/91 w związku z wprowadzeniem religii do szkół, rozpoczął pracę z młodzieżą szkolną ks. Jan Dec, a w roku 1991/92 została zatrudniona Amerykanka Jennifer Anderson - nauczycielka j. angielskiego z Korpusu Pokoju, współpracująca z dotychczasową nauczycielką j. angielskiego Danutą Bednarz. Od września 1992 pracę w LO rozpoczęli: ks. Krzysztof Mijal oraz Renata Deręgowska - nauczycielka biologii zastępująca dotychczasową nauczycielkę tego przedmiotu Zofię Wielgos, która odeszła na eme-ryturę.

            Natomiast w sierpniu 1993 roku odeszła ze szkoły Grażyna Szczęch - nauczycielka matematyki i informatyki, a  jej  miejsce  zajęła  Krystyna  Kanach -  absolwentka  LO  i  WSP  Rzeszów.

            W 1994 roku Liceum Ogólnokształcące obchodzi Jubileusz 25-lecia. Od powstania szkoły troską dyrektorów i nauczycieli było zapewnienie jak najlepszych warunków do nauczania.

            Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, bogatą bibliotekę, czytelnię oraz kolorowe telewizory, magnetowidy, kserokopiarkę i maszyny do pisania. Obecnie absolwent kończy szkołę nie tylko z wiedzą ogólną, ale i z przygotowaniem do życia w czasach zmian społeczno-gospodarczych.

            Od kilku lat zostały wprowadzone do programu LO dodatkowe przedmioty zawodowe. Istnieją klasy o profilu menedżerskim, w których realizowane są programy przedmiotów ekonomicznych i prawnych oraz zwiększony wymiar godzin języka angielskiego. Od czterech lat pracują w szkole nauczycielki - Amerykanki z Korpusu Pokoju. W tym roku szkolnym powstała klasa o profilu matematyczno-informatycznym i ekologicznym.

W ostatnich latach zorganizowana została pracownia komputerowa,w której uczniowie zdobywają wiedzę informatyczną.

            W roku szkolnym 1992/93 powstało Liceum Ekonomiczne kształcące w zawodzie  technik- ekonomista.

            W szkole organizowane są kursy komputerowe, pisania na maszynie, etyki menedżera, tańca towarzyskiego i inne oraz ciekawe zajęcia kulturalne i turystyczne takie jak: wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, wycieczki, biwaki, rajdy i ogniska. Doskonałą formą zdobywania wiedzy w niekonwencjonalny sposób są „warsztaty kulturalne”, które w ubiegłym roku odbyły się w Krakowie. Szkoła w dalszym ciągu utrzymuje kontakty z rzeszowskimi uczelniami poprzez spotkania z ludźmi nauki, z instytucjami kulturalnymi poprzez spotkania z aktorami i muzykami, z instytucjami pomagającymi szkole poprzez spotkania rodziców i uczniów z psychologami, lekarzami i prawnikami.

Życie społeczności uczniowskiej bogate jest w różnorodne formy obrzędowości szkolnej: uroczyste powitanie klas pierwszych organizowane przez klasy czwarte, półmetki, studniówki, pożegnanie klas czwartych przez trzecie, zabawy andrzejkowe, karnawałowe, wieczerze wigilijne w internacie i opłatek w szkole, imprezy przygotowywane przez koło artystyczne dla szkoły i środowiska.

            Młodzież redaguje czasopismo szkolne „PUPIL”, w którym umieszcza ciekawe artykuły o nurtujących ją problemach etycznych, obyczajowo-towarzyskich, koleżeńskich, szkolnych.

            Dostrzegając potrzeby środowiska i rolę szkolnictwa ponadpod-stawowego władze samorządowe w Błażowej podjęły decyzję budowy nowej szkoły średniej. Realizację budowy rozpoczęto latem 1993r., a oddanie obiektu w stanie surowym zamkniętym odbyło się w maju 1994r.

Należy mieć nadzieję, że młodzież w niedługim czasie rozpocznie naukę w nowym budynku.

            Absolwenci naszej szkoły podejmują dalszą naukę w wyższych uczelniach na terenie całego kraju oraz w pomaturalnych szkołach medycznych, technicznych, ekonomicznych, kulturalno - oświatowych, turystycznych, pracując potem w różnych zakładach i instytucjach.

            Szkoła średnia w ćwierćwieczu swego istnienia wpisała się w historię Błażowszczyzny swoją pracą z młodzieżą i dla młodzieży.

            Oby doczekała następnych jubileuszy, rozwijając swą bazę oświatową i kadrę dydaktyczno-pedagogiczną dla dobra jej uczniów.

 30 - LECIE LO W BŁAŻOWEJ

             Witamy przy lekturze kolejnej porcji historii szkoły. Co się zdarzyło przez następne pięć lat?

            Rok szkolny 1994/95 rozpoczęliśmy od obchodów 25-lecia, a następnie od wizytacji szkoły, którą przeprowadziła mgr Jolanta Miąsik – starszy wizytator kuratorium. Wizytacja wypadła pomyślnie, a pracę szkoły oceniono na ocenę szczególnie wyróżniającą.

            Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, podsumowującym wizytację, wicekurator Piotr Kruk przekazał akt założycielski Zespołu Szkół w Błażowej, obowiązujący od 28 listopada 1994r, w którego skład wchodzi Liceum Ogólnokształcące w Błażowej i Liceum Ekonomiczne w Błażowej.

W tymże roku szkolnym wprowadzono innowację w organizacji roku szkolnego klas maturalnych dzieląc go na trzy okresy. Uczniowie uczęszczali na zajęcia z przedmiotów wybranych do matury przez cały rok. Inne przedmioty realizowane były przy zwiększonej ilości godzin do marca. Maturzyści zyskali przez te zmiany więcej czasu na naukę. Innowacja oceniona została pozytywnie przez uczniów. Realizowany był także autorski programz informatyki mgr Grażyny Szczęch i autorski program mgr Renaty Deręgowskiej z ekologii i ochrony środowiska.

            Organizacja roku szkolnego 1995/96 wprowadziła do szkoły nowych nauczycieli: ks. Witolda Ostafińskiego, Tadeusza Steca do przedmiotów ekonomicznych, Tracy Gordon z Amerykańskiego Korpusu Pokoju do nauczania języka angielskiego, Danutę Rybkę do nauczania techniki biurowej. Z końcem roku nastąpiła przykra decyzja władz o likwidacji internatu ze względu na ograniczenia finansowe i kadrowe szkoły. Zakończył także 14 – letnią pracę w internacie kierownik Jan Kozubek i pracownicy obsługowi.

            W informacji o szkole na jubileusz XXV – lecia znalazła się wzmianka, że w maju 1994r odbyło się oddanie obiektu nowej szkoły
w stanie surowym zamkniętym.

            1 września 1996 odbyła się w Błażowej wojewódzka inauguracja roku szkolnego w związku z oddaniem do użytku nowego budynku szkoły średniej.

            W roku szkolnym 1996/97 rozpoczęliśmy naukę w nowej szkole. Dysponujemy w niej pracowniami przedmiotowymi z zapleczami, biblioteką z czytelnią, pracownią komputerową z Internetem, estetycznymi pomieszczeniami biurowymi i gabinetami, zapleczem kuchennym, siłownią i kotłownią olejową.

Poprawiły się warunki nauki. Założona jest sieć w pracowni komputerowej, digestorium w zapleczu pracowni chemicznej, urządzenia pomiarowe na stolikach w pracowni fizycznej. Zainstalowano nagłośnienie szkoły, z którego korzysta raczkujące radio szkolne. Jest pomieszczenie na szkolny sklepik, w którym „biznes” prowadzą klasy LE. Talenty dziennikarskie ujawniają się w wydawaniu gazetki szkolnej „Pupil”, która w wojewódzkich konkursach szkolnych czasopism zajmowała kilkakrotnie I, II i III miejsca.

Wyposażenie sal, estetyka pomieszcze ń, wygoda i czystość sprzyjają nauce i pracy, sprawiają wielką radość. Fundusze w kwocie

50 tyś. zł na meble do nowej szkoły przekazało MEN. Ale wcześniej przeżyliśmy trud inwentaryzacji i przenoszenia się do nowej szkoły.

W tym roku młodzież z Liceum Ekonomicznego po raz pierwszy ukończyła szkołę. Już 15 kwietnia odbyła się klasyfikacja uczniów klas czwartych przed egzaminem z przygotowania zawodowego. Wszyscy uczniowie zdali egzamin.

20 maja 1997 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie wydania opinii o przedłużeniu powołania na stanowisko dyrektora szkoły. W posiedzeniu brał udział Kurator Oświaty w Rzeszowie Jan Kurp, starszy wizytator Jolanta Miąsik oraz członkowie Rady Pedagogicznej. Po pozytywnej opinii przedłużono powołanie Stefanii Dyło na stanowisko dyrektora na lata 1997 – 2002. W maju opuścił nas Zbigniew Przybyło – wyjechał do Ameryki. Z końcem roku pożegnaliśmy Tracy Gordon, nauczycielkę języka angielskiego
z Amerykańskiego Korpusu Pokoju i oczekiwaliśmy na przyjazd następnej wolontariuszki.

Od 1 września 1997 roku w Liceum Ekonomicznym rozpoczęły pracę nowe nauczycielki przedmiotów zawodowych: Katarzyna Jamróz i Katarzyna Sworzeń, absolwentki AR w Krakowie, filia w Rzeszowie oraz nauczycielka języka angielskiego Rebeca Wileman (Amerykański Korpus Pokoju)

            W działalności Rady Pedagogicznej szkoły dominuje praca wychowawcza, podejmowanie problemów dotyczących planowania rozwoju organizacyjnego szkoły zgodnie z duchem reformy, stosowanie skutecznych, aktywizujących metod nauczania.

Z końcem roku odeszła polonistka Lucyna Kotula. Po zamążpójściu wyjechała do Bydgoszczy.

Kolejny rok szkolny 1998/99 także przyniósł zmiany. Za zgodą rodziców wprowadziliśmy 5–letnie Liceum Ekonomiczne. Przemawiały za tym dodatkowe przedmioty ogólnokształcące, takie jak: fizyka, chemia, ochrona środowiska, a tym samym możliwość podejmowania dalszego kształcenia. Pracę podjęła mgr Maria Pietrucha, nauczycielka
j. polskiego.

            Z przykrością odnotowujemy, że 20 grudnia 1998r. zmarł mgr Tadeusz Woźniak, organizator i długoletni emerytowany dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej.

            Rada Pedagogiczna opracowała plan rozwoju szkoły zawodowej, komisje przedmiotowe opracowały kryteria wymagań na poszczególne


stopnie oceny szkolnej z wszystkich przedmiotów. Dyskutowaliśmy nad modelem wychowawczym naszej szkoły.

Klasy maturalne drugi rok brały udział w „Maturze próbnej” z wybranych przedmiotów, której novum polegało między innymi na tym, że prace były kodowane, a poprawiali je nauczyciele nie uczący w tej klasie. Celem jest obiektywność ocen. Służą temu także szczegółowe kryteria na poszczególne stopnie oceny.

            Podjęliśmy także całoroczną różnorodną pracę wychowawczą nad wyborem i prezentacją patrona szkoły, której efektem jest dzisiejsza uroczystość nadania Zespołowi Szkół w Błażowej imienia Św. Jadwigi Królowej. Jest to nasz wielki dzień.

 40 - LECIE LO W BŁAŻOWEJ

 Od jubileuszu 30 - lecia Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej upłynęło już 10 lat. Jakie zaszły zmiany w minionym dziesięcioleciu
w naszej szkole?

Rok szkolny 1999/2000 rozpoczął się ważnym wydarzeniem – nadaniem szkole imienia Św. Jadwigi Królowej oraz zjazdem absolwentów w 30-lecie istnienia szkoły średniej w Błażowej. Uroczystości miały miejsce dn. 16 X 1999r. Uroczystą mszę św. celebrował ks. bp Stefan Moskwa, koncelebransami byli księża z parafii z ks. dziekanem Michałem Drabickim oraz księża nasi absolwenci. Ks. bp S. Moskwa oraz ks. dziekan M. Drabicki dokonali także poświęcenia pamiątkowej tablicy wmurowanej przy wejściu do szkoły ufundowanej przez absolwentów. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Rzeszowie (Starosta Stanisław Ożóg, członek zarządu Marek Pałka) oraz st. wizytator Kuratorium Maria Warchoł, Burmistrz Gminy Błażowa Józef Wyskiel, przedstawiciele rodziców, absolwenci i młodzież naszej szkoły, nauczyciele uczący obecnie i pracujący w szkole w ciągu 30 lat.

             W składzie kadry nauczycielskiej dokonały się pewne zmiany: pracę rozpoczął T. Kruczek – nauczyciel języka angielskiego, absolwent LO w Błażowej oraz A. Przybyło – nauczycielka matematyki.

W styczniu 2000r zorganizowany został z inicjatywy J. Kozubka  Międzyszkolny Przegląd Widowisk Jasełkowych „Doliny Strugu”. Młodzież brała udział w licznych konkursach, zajmując wyróżnione miejsca, m.in. w Konkursie Poezji Patriotycznej w Dynowie, w V Konkursie Recytatorskim im. J.B. Ożoga w Sokołowie Małopolskim, w Ogólnopolskim Konkursie „Katyń - Golgota Wschodu”, w XV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Konkursie Ekologicznym „Człowiek a środowisko” oraz w Konkursie Grafiki Komputerowej.

W roku szkolnym 2000/2001 skład rady pedagogicznej uległ kolejnym zmianom. Ks. A. Dziadowicza zastąpił ks. I. Karpiński, wróciły do pracy po urlopach zdrowotnych nauczycielki; D. Bednarz i E. Lis, pracę rozpoczęła R. Wielgos – nauczycielka języka niemieckiego w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu do klasy I LO. Podejmowane były prace Rady Pedagogicznej w celu określenia Misji Szkoły. Rozpoczęły się staże nauczycieli starających się o awans zawodowy, kontynuowane były przygotowania do wdrożenia Nowej Matury w 2002r. oraz odbyły się rady szkoleniowe na temat „Reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego”. Ważnymi elementami w życiu społeczności szkolnej były przygotowane imprezy szkolne i środowiskowe oraz wycieczki takie jak:

- wycieczka integracyjna klas pierwszych do Myczkowiec

- wycieczka – pielgrzymka maturzystów do Częstochowy, Wadowic
i Ojcowa

- Dni Kultury Chrześcijańskiej w Błażowej

- akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Święta Niepodległości 11 Listopada 

- wieczór wigilijny

- II Międzyszkolny Przegląd Widowisk Jasełkowych „Doliny Strugu”

- Dzień Pamięci Narodowej

- akademia w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- Dzień Patrona Szkoły i inne.

            Z końcem roku szkolnego odeszły na emeryturę po długoletniej pracy nauczycielki: D. Bednarz, D. Klimasz i E. Lis.

Rok szkolny 2001/2002 rozpoczął się od przeprowadzenia próbnej Nowej Matury we wrześniu oraz szkoleń rady pedagogicznej, przygotowujących do organizacji matury według nowych zasad w maju 2002 r.

Podejmowane były również działania związane z mierzeniem jakości pracy szkoły.

            W listopadzie 2001r. przeprowadzona była wizytacja szkoły, przez starszego wizytatora KO Wacława Polka, przy zastosowaniu różnych form tzw. mierzenia jakości pracy szkoły. Były to m.in. ankiety przeprowadzane wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, spotkania z uczniami, rodzicami uczniów i członkami komisji przedmiotowych,

hospitacje lekcji i badanie dokumentacji pracy szkoły. Wizytacja wypadła pozytywnie a jej efektem było wypracowanie wniosków do dalszej pracy wynikających z „Raportu mierzenia jakości pracy w Zespole Szkół w Błażowej”.

Na początku II półrocza Rada Pedagogiczna podejmowała działania mające na celu poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły na następny rok szkolny. Ustalona została następująca oferta edukacyjna, zatwierdzona przez organ prowadzący:

3 - letnie Liceum Ogólnokształcące

4 - letnie Technikum – zawód: technik ekonomista

2 - letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawód: sprzedawca.

W związku z przyjętą propozycją edukacyjną prowadzone były działania mające na celu promocję szkoły i współpracę z Gimnazjum Publicznym w Błażowej i innymi gimnazjami w okolicy.

            W maju 2002r. przeprowadzona była w naszej placówce zarówno tzw. Nowa Matura, do której przystąpiła 1 uczennica LO, i „Stara Matura” – egzamin dojrzałości według dotychczasowych zasad, który wybrali pozostali uczniowie LO. Obowiązkowe wdrożenie nowej matury zostało przesunięte przez MEN na rok 2005.

W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczął pracę w ZS w Błażowej ks. Mariusz Flis po odejściu ks. I. Karpńskiego. I półrocze roku szkolnego w pracach rady pedagogicznej poświęcone było planowaniu rozwoju organizacyjnego szkoły na lata 2002-2005, ustaleniu priorytetów i form działań.

            Bieżąca praca dydaktyczna połączona z pracą wychowawczą przyniosła obok tradycyjnie organizowanych apeli i akademii szkolnych
i środowiskowych nowe działania. W styczniu 2003r. został zorganizowany I Powiatowy Przegląd Widowisk Jasełkowych. Coroczne organizowanie Powiatowych Przeglądów Widowisk Jasełkowych w Błażowej wpisało się w kalendarz imprez środowiskowych.

W czerwcu 2003r. uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły uświetnione zostały poświęceniem obrazu Św. Jadwigi Królowej w błażowskim kościele. Obraz namalowany został przez M. Kusz – nauczycielkę plastyki Szkoły Podstawowej w Błażowej.
W tym samym miesiącu. szkoła wzięła udział w I Jarmarku Błażowskim, w trakcie którego uczniowie i nauczyciele starali się jak najciekawiej zaprezentować placówkę. Udział w kolejnych Jarmarkach Błażowskich stał się również coroczną tradycją.

 Rok szkolny 2003/2004 przyniósł kolejne zmiany kadrowe. Od września pracę rozpoczęła D. Tarańska- Klęsk – nauczycielka języka niemieckiego. W grudniu 2003r. na emeryturę odeszła S. Dyło po 34 latach pracy nauczycielskiej i 17 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Od stycznia 2004r. funkcję dyrektora szkoły przejął J. Kozubek. Rozpoczęły również pracę A. Kawa – nauczycielka języka polskiego, absolwentka naszej szkoły oraz M. Świtalska i M. Przybyło.

            Po przejęciu funkcji dyrektora szkoły przez J. Kozubka wznowione zostały działania mające uatrakcyjnić ofertę kształcenia ZS w Błażowej. Po przeanalizowaniu ankiety w sprawie naboru do naszej szkoły przeprowadzonej w błażowskim gimnazjum Rada Pedagogiczna ustaliła nową ofertę kształcenia w klasach pierwszych:

- klasa humanistyczna LO z rozszerzonymi treściami nauczania języka polskiego, języka angielskiego i historii.

- klasa informatyczno - językowa LO z rozszerzonymi treściami nauczania języka angielskiego informatyki i matematyki.

- klasa 4- letniego Technikum w zawodzie technik ekonomista.

W roku szkolnym 2004/2005 w Zespole Szkół w Błażowej  rozpoczęły naukę dwie klasy pierwsze: I „a” klasa humanistyczna LO
i klasa I „b” Technikum. Podjęli też pracę nowi nauczyciele: ks. Dariusz Styrna, B. Tendelska – nauczycielka przedmiotów zawodowych,
S. Fornal – nauczyciel technologii informacyjnej i informatyki. W życiu społeczności szkolnej zaczęły funkcjonować nowe organizacje: Koło Młodego Ekonomisty, Szkolne Koło Caritas i Szkolny Teatrzyk. Do tradycyjnych imprez szkolnych i środowiskowych dołączył Dzień Papieski, w którego przygotowanie włączyła się młodzież ZS w Błażowej. W maju 2005r. po raz pierwszy w ZS w Błażowej przeprowadzona została Nowa Matura dla uczniów klasy III LO i po raz ostatni „Stara Matura” dla uczniów klasy V Liceum Ekonomicznego.
W czerwcu 2005r.odeszła na emeryturę po 36 latach pracy w szkole średniej w Błażowej K. Krużel, która jeszcze do czerwca 2008r. kontynuowała pracę w wymiarze kilku godzin jako nauczycielka fizyki. Z końcem roku szkolnego odeszły również nauczycielki:
M. Pietrucha, E. Kowal i B. Tendelska.

Kolejny rok szkolny 2005/2006 przyniósł zmiany w składzie kadry nauczycielskiej. Pracę rozpoczęły M. Zielińska – nauczycielka języka polskiego, A. Froń – nauczycielka biologii i chemii, A. Pękala – nauczycielka przedmiotów zawodowych. W skład Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej wchodziły wówczas dwie szkoły: liceum ogólnokształcące i technikum. Nowym rozwiązaniem był fakt podzielenia klasy I LO na dwie grupy: humanistyczną o zwiększonej liczbie godzin z języka polskiego, historii i języka angielskiego, matematyczno - fizyczną o zwiększonej liczbie godzin z matematyki i fizyki.  Podział ten był wynikiem ustaleń zmierzających do poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły – tak, by zainteresować zarówno uczniów „ humanistów”, jak i „ ścisłowców”.

            Wśród uroczystości szkolnych i środowiskowych przygotowanych przez młodzież i nauczycieli w tym roku zasługują: Jubileusz 25-lecia „Solidarności”, organizacja Dnia Papieskiego ( wspólnie z gimnazjum w Błażowej), szkolna wigilia, IV Powiatowy Przegląd Widowisk Jasełkowych, program artystyczny przygotowany w I rocznicę śmierci Jana Pawła II, spotkanie z prof. K. Ożogiem – językoznawcą z URz, Święto Szkoły związane z Dniem Patrona Szkoły.

            W roku szkolnym 2006/2007 klasa I LO została podzielona na dwie grupy: promedyczną, mającą oprócz zwiększonej liczby godzin z języka polskiego , historii i języka angielskiego dodatkowe zajęcia z ratownictwa medycznego, i teleinformatyczną ze zwiększoną liczbą godzin z matematyki, fizyki, języka angielskiego i dodatkowe zajęcia z informatyki.  Podjęte zostały działania Rady Pedagogicznej w kierunku przekształcenia zajęć dodatkowych w innowacje pedagogiczne. W  lutym 2007r. rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do realizacji od września 2007r. innowacji organizacyjno metodycznych: edukacji informatycznej – „Teleinformaniak” (autorzy innowacji J. Kozubek i K. Kanach ) edukacji promedycznej – „ Słoneczny Patrol” (autorzy innowacji J. Kozubek i  K. Sowa).

W roku szkolnym 2006/2007 pracę w zespole szkół w Błażowej podjęli : R. Maciołek  i U. Toczek w zastępstwie za nauczycielkę języka niemieckiego D. Tarańską – Klęsk, J. Faraś i R. Pępek w zastępstwie za nauczycielkę wychowania fizycznego A. Maćkowicz, oraz prowadzący zajęcia dodatkowe K. Faraś, G. Kruła i J. Wilk.

W roku szkolnym 2007/2008 pracę rozpoczęła R. Pleśniak – nauczycielka biologii i chemii, po odejściu A. Froń oraz ks. S. Bąk po odejściu ks. D. Styrny.

            W pracy dydaktyczno wychowawczej szkoły ważne miejsce zajmowało wychowanie patriotyczne – m.in. zorganizowany został ogólnoszkolny wyjazd na film A. Wajdy pt. „ Katyń”, Dzień Patrioty w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nawiązana została współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w Rzeszowie- młodzież uczestniczyła w spotkaniu z pracownikiem IPN w Rzeszowie oraz  zwiedziła wystawę poświęconą zbrodni katyńskiej.  Wśród innych uroczystości i spotkań na uwagę zasługują: poświęcenie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowej w Błażowej; wieczór poetycki Z. Górskiej z udziałem zaproszonych gości, spotkanie młodzieży i nauczycieli z bp. archidiecezji przemyskiej Marianem Rojkiem w związku z wizytacją parafii.

Od 1 kwietnia 2008r. nastąpiła zmiana organu prowadzącego szkołę – opiekę nad naszą placówką sprawuje Gmina Błażowa. Rozpisany został konkurs na dyrektora ZS w Błażowej w związku z kończącą się kadencją dotychczasowego dyrektora J. Kozubka  i projektowanymi zmianami organizacyjnymi. Na koniec roku szkolnego pożegnaliśmy nauczycielki: K. Krużel,  A. Kawę, D. Tarańską- Klęsk, i A. Pękalę.

            Początek roku szkolnego 2008/2009 przyniósł zmiany w organizacji ZS w Błażowej. W skład Zespołu Szkół weszły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Błażowej, Gimnazjim Publiczne w Błażowej, Szkoła Ponadgimnazjalna ( liceum i technikum). Stanowisko dyrektora ZS w Błażowej objęła E. Kozubek. Pracę rozpoczęli nowo zatrudnieni nauczyciele: J. Bembenek – absolwentka naszej szkoły, jako nauczycielka języka angielskiego, J. Dudziak – nauczycielka języka niemieckiego, P. Funket – nauczycielka fizyki, K. Litwin – nauczycielka języka polskiego, R. Grzesik – nauczyciel informatyki.

Klasy pierwsze LO zostały zorganizowane w następujący sposób: klasa I „a” – realizująca rozszerzone treści nauczania z matematyki, fizyki, języka angielskiego oraz zajęcia dodatkowe z teleinformatyki, klasa I „b” – podzielona na dwie grupy: promedyczną, realizującą rozszerzone treści nauczania z biologii, chemii oraz zajęcia dodatkowe z zakresu ratownictwa medycznego i turystyczną, realizująca rozszerzone treści nauczania z języka angielskiego, geografii, historii oraz zajęcia dodatkowe z zakresu turystyki.

Dodatkową ofertą edukacyjną, którą uzyskała młodzież w tym roku szkolnym, była możliwość uczestniczenia w programie Młodzieżowego Uniwersytetu Matematycznego realizowanego przez URz, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program MUM zakładał organizację zajęć z matematyki w 4 grupach po 10 uczniów w wymiarze 4 godzin tygodniowo dla grupy i 2 godziny konsultacji indywidualnych. Młodzież, która skorzystała z tego programu, uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pracowników URz, dodatkowo uczniowie otrzymali podręczniki i inne pomoce dydaktyczne.

Ponadto młodzież brała udział w różnych formach zajęć i spotkaniach organizowanych dla uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Były to m.in.

 ·        wyjazdy maturzystów na Salon Maturzystów organizowany przez PRz i rzeszowskie targi edukacyjne,

·        spotkanie z Z. Fajgerem – pracownikiem IPN na temat wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 oraz spotkanie w rocznicę stanu wojennego,

·        spotkanie z J. Malec studentką UJ na temat „Indie to kraj niezwykły” (relacja z podróży do Indii),

·        wyjazdy do kina Helios na filmy: „ Świadectwo” i „ Popiełuszko. „Wolność jest w nas”

·        lekcje z historii najnowszej, prowadzone przez nauczycieli edukatorów Biura Edukacji Publicznej IPN,

·        wykład prof. K. Ożoga z URz na temat języka współczesnej młodzieży, zajęcia z wiedzy o społeczeństwie na temat „ Praw człowieka” przygotowane przez pracowników WSiZ
w Rzeszowie,

·        zajęcia z teleinformatyki prowadzone w OST w Tyczynie oraz wyjazd do Telewizji Rzeszów, 

·        wyjazd młodzieży do Łąki, gdzie znajduje się ośrodek dla dzieci upośledzonych,

·        wycieczka do Muzeum Etnograficznego połączona z lekcją muzealną i zwiedzaniem podziemnej trasy turystycznej w Rzeszowie.

            W tym roku szkolnym pożegnaliśmy uczniów ostatniej klasy technikum, którzy po ukończeniu szkoły zdawali maturę i egzamin zawodowy. Rozpoczęliśmy też przygotowania do zbliżającego się jubileuszu 40-lecia LO w Błażowej.